VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre nás, HULE | BACHMAYR-HEYDA | NORDBERG Rechtsanwälte GmbH, je ochrana osobných údajov dôležitá. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme Vám radi vysvetlili Vaše práva, rovnako ako aj druh, rozsah a účel získavania a používania Vašich osobných údajov. O osobné údaje sa dôsledne staráme a tieto spracúvame v súlade s ustanoveniami na ochranu osobných údajov.

  1. Zodpovedný za spracúvane osobných údajov:

HULE | BACHMAYR-HEYDA | NORDBERG Rechtsanwälte GmbH

Franz-Josefs-Kai 47 (k 47)

1010 Wien

Tel.: +43 (1) 532 3 532 – 0

E-Mail:

  1. Získavanie a spracúvanie osobných údajov:

Osobné údaje sú všetky informácie vzťahujúce sa na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu („dotknutá osoba“). Osobnými údajmi sú napríklad meno, adresa, E-Mail adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, vek, pohlavie, číslo sociálneho poistenia, IP-adresa ale aj fotky. Aj osobitné kategórie osobných údajov, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrické údaje, napr. odtlačok prsta môžu byť rovnako zahrnuté, napr. v súvislosti s trestným konaním.

Získavame, spracúvame a používame Vaše osobné údaje len s Vašim súhlasom resp. udelením mandátu a to k účelom s Vami dohodnutým alebo v prípade ak je daný iný právny dôvod v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“), to všetko samozrejme za dodržania predpisov na ochranu osobných údajov ako i občianskoprávnych predpisov. Získavajú sa len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu a poskytnutie právnych služieb alebo tie ktoré nám dobrovoľne dáte k dispozícii, napr. kontaktovaním nás prostredníctvom E-Mail.

  1. Použitie a poskytnutie osobných údajov:

Nám poskytnuté osobné údaje budeme spracúvať len za tými účelmi, ktoré sú v súlade s mandátnou zmluvou, Vašim súhlasom alebo inak požiadavkami GDPR.

V prípade ak nás kontaktujete formou E-Mail, faxom alebo telefónom, budú osobné údaje ktoré nám týmto dáte k dispozícii použité výlučne za účelom zodpovedania dopytu resp. k nadviazaniu spolupráce a k prípadnému uzatvoreniu zmluvy resp. k splneniu zmluvných povinností.

Za účelom splnenia zadania môže byť potrebné poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám (protistrane, substitútom, poisťovniam, poskytovateľom služieb, notárom, realizujúcim bankám, daňovým poradcom) resp. súdom alebo úradom. Poskytnutie resp. prenos Vašich osobných údajov bude vykonaný výlučne v súlade s GDPR, predovšetkým za účelom splnenia Vášho zadania alebo na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu. Váš prípadný súhlas môže byť kedykoľvek v budúcnosti odvolaný. Ďalej si Vás dovoľujeme informovať, že sú nám v rámci právneho zastúpenia a poskytovania právnych služieb pravidelne poskytované informácie o Vás týkajúce sa stavu veci resp. vzťahujúce sa k veci tretími stranami.

  1. Uchovávanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je to potrebné k splneniu našich zmluvných resp. zákonných povinností. V prípade, ak spracúvanie osobných údajov spočíva na Vašom súhlase, bude výmaz uložených osobných údajov uskutočnený odvolaním tohto súhlasu. V prípade, ak Váš dopyt neskončí v nadviazaní spolupráce resp. v uzatvorení zmluvy, budú Vaše osobné údaje vymazané po uplynutí druhého roku po poslednom kontakte s nami. V prípade ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy s Vami, budú Vaše osobné údaje vymazané po uplynutí platných záručných lehôt, lehôt zo zodpovednosti, premlčacích lehôt a zákonných lehôt na ukladanie ako i nad rámec uvedeného po skončení prípadných právnych sporov v ktorých budú osobné údaje potrebné ako dôkaz.

  1. Server-Log-Files:

K optimalizácii tejto web-stránky vo vzťahu k systémovému výkonu, priateľským užívateľským nastaveniam a poskytnutiu užitočných informácií o našich službách, získava a ukladá provider web-stránky automaticky informácie v takzvaných Server-Log Files, ktoré Váš prehliadač automaticky zasiela k nám. V tom je zahrnutá Vaša internetová protokolárna adresa (IP-adresa), prehliadač a nastavenie jazyka, prevádzkový systém, referrer URL, Váš internetový poskytovateľ a dátum/čas.

Spájanie týchto údajov s dátovými zdrojmi osobných údajov sa nevykonáva. Vyhradzujeme si právo, tieto údaje dodatočne preveriť, keď nadobudneme vedomosť o konkrétnych podozreniach protizákonného použitia.

  1. Vaše práva:

Ako mandant/mandantka resp. ako dotknutá osoba máte kedykoľvek právo – za dodržania advokátskej povinnosti mlčanlivosti – na informáciu o Vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi ako i o účele spracúvania osobných údajov. Prípadne môže byť nevyhnuté, aby ste k tomu preukázali Vašu identitu vo vhodnej forme. Rovnako máte právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov ako i na prenos osobných údajov, námietku, obmedzenie spracúvania ako i blokovanie alebo výmaz nesprávnych resp. neprípustne spracúvaných osobných údajov.

Máte kedykoľvek právo do budúcnosti odvolať prípadný udelený súhlas s používaním Vašich osobných údajov. Vaša požiadavka na informácie, výmaz, opravu, námietka a/alebo na prenos osobných údajov v poslednom prípade, pokiaľ tým nevzniknú neúmerné náklady, môže byť zaslaná na vyššie uvedenú adresu resp. E-Mail adresu našej Advokátskej kancelárie.

V prípade ak uplatníte opatrenia k presadeniu Vašich vyššie uvedených práv, vyhovieme Vašej žiadosti resp. sa k uplatneným opatreniam vyjadríme bezodkladne, najneskôr však v lehote jedného mesiaca po prijatí Vašej žiadosti. V prípade ak výmaz Vašich osobných údajov je v rozpore so záväznými právnymi dôvodmi, bezodkladne Vás o uvedenom budeme informovať.

Ak ste toho názoru, že naše spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platným právom na ochranu osobných údajov alebo Vaše nároky vyplývajúce z ochrany osobných údajov boli porušené iným spôsobom, máte právo sa sťažovať príslušnému dozornému orgánu. V Rakúsku je pre uvedené príslušný Úrad na ochranu osobných údajov –Datenschutzbehörde. (1080 Viedeň, Wickenburggasse 8, Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: ).

V prípade zmien Vašich osobných údajov Vás žiadame o zodpovedajúce oznámenie.

  1. Organizačné a technické opatrenia:

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a je realizovaná primeranými organizačnými a technickými opatreniami

. Tieto opatrenia sa týkajú najmä ochrany pred nedovoleným, protiprávnym ale aj náhodným prístupom, spracúvaním, stratou, použitím a manipuláciou. Bez ohľadu na úsilie k zabezpečeniu vždy primeraného vysokého štandardu požiadaviek na starostlivosť nie je možné vylúčiť, že informácie, ktoré nám oznámite cez internet, budú videné a použité inými osobami. Prihliadnite prosím na to, že nepreberáme žiadnu akokoľvek vyjadrenú záruku resp. zodpovednosť za sprístupnenie informácií na základe chýb pri prenose osobných údajov a/alebo neautorizovanom prístupe tretími osobami ktoré sme nespôsobili (napr. hackerský útok na E-Mail účet).

Vynakladáme úsilie na včasné zistenie porušení ochrany osobných údajov resp. havárií v súvislosti s osobnými údajmi a v danom prípade na ich bezodkladné oznámenie Vám resp. príslušnému dozornému orgánu s uvedením dotknutých kategórií osobných údajov.

HULE | BACHMAYR-HEYDA | NORDBERG Rechtsanwälte GmbH