STAVEBNÉ PRÁVO A PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ

icon_bau2Od založenia našej society tkvie ťažisko našej činnosti v oblasti stavebného práva a práva nehnuteľností. Významní klienti z oblasti developmentu, projektového financovania a stavebného priemyslu, ako i z okruhu investorov, stavebníkov a dodávateľov dôverujú nášmu know-how a dlhoročným skúsenostiam. Sprevádzali sme množstvo high end transakcií v strednej a juhovýchodnej Európe. Ako špecialisti ponúkame riešenia v kompletnom životnom cykle nehnuteľností, k čomu patria zmluvy pre oblasť rozvoja, plánovania a výstavby, nájomné zmluvy,  zmluvy pri kúpe a predaji nehnuteľností a povoľovacie správne konania. Okrem toho disponujeme bohatými skúsenosťami s procesmi v oblasti stavebníctva.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

icon_vergabeVerejný sektor je najdôležitejším obstarávateľom stavebných prác, dodávok a služieb. Objem obstarávaní verejného sektora predstavuje cca 49 miliárd eur a tvorí cca 17 % rakúskeho HDP. Právo verejného obstarávania patrí k rozsiahlej matérii, ktorá vyžaduje vysokú mieru špecializácie. V tejto oblasti patríme k vedúcim expertom poskytujúcim poradenstvo významným klientom, či už verejnoprávnym obstarávateľom alebo záujemcom, ktorí sa spoliehajú na našu odbornú spôsobilosť. Poskytujeme poradenstvo pri uskutočňovaní verejných obstarávaní, pri ich vyhlasovaní, pri realizácii verejných projektov v oblasti infraštruktúry, pri účasti na vyhlásení verejnej súťaže, ako aj v konaní o námietkach pred príslušnými kontrolnými úradmi.
JEDNOTNÉHO KONTAKTU
> Dr. Christian Nordberg

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ, MERGERS & ACQUISITIONS

icon_mergerPrávo obchodných spoločností patrí ku kľúčovým oblastiam našej činnosti. Poskytujeme poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností, predaji a kúpe podnikov, due diligence previerkach, ako aj pri reštrukturalizáciách spoločností, fúziách, Management-Buyouts, Venture Capital a Private Equity transakciách, príprave programov účasti spolupracovníkov na podnikaní spoločnosti, otázkach právneho nástupníctva a Joint Ventures. Okruh našich aktivít je komplexný, pričom ponúkame stále poradenstvo v oblasti koncernového práva a práva obchodných spoločností v celej šírke spektra. K našim ťažiskovým úlohám patrí rovnako aj presadzovanie záujmov spoločníkov obchodných spoločností na valných zhromaždeniach ako i v súdnych konaniach.

OCHRANA PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA A AUTORSKÉ PRÁVO

icon_urheberrecht2Ochrana priemyselného vlastníctva môže mať rozhodujúci vplyv na úspech či neúspech obchodu. Poskytujeme podporu pri registrácii ochranných známok, úžitkových vzorov, dizajnov a patentov, a to tak v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva, ako aj pred príslušnými medzinárodnými orgánmi. Poskytujeme poradenstvo pri nadobúdaní a poskytovaní licencií a pri predaji a kúpe vynálezov, know-how a ochranných známok. Sme nápomocní pri ochrane oprávnených nárokov z duševného vlastníctva pred cudzími zásahmi a naopak zastupujeme záujmy našich klientov pri presadzovaní nárokov voči iným registrovaným právam.
JEDNOTNÉHO KONTAKTU
> Mag. Emanuel Boesch

SPOROVÁ AGENDA

icon_prozess2Presadzovanie právnych a hospodárskych záujmov vyžaduje rozhodné vedenie súdnych procesov. Považujeme sa za špecialistov v tejto oblasti. Poskytujeme poradenstvo a zastupujeme našich klientov nielen pred vnútroštátnymi súdmi, ale aj v rozhodcovských konaniach, konaniach pred európskymi súdmi alebo v správnych konaniach pred inštitúciami verejného práva. Starostlivou prípravou sa riziko súdneho konania stáva odhadnuteľným.

RODINNÉ A DEDIČSKÉ PRÁVO

icon_familienSme odborníkmi v najsúkromnejších oblastiach hospodárskeho života, ktoré si vyžadujú osobitný prístup a nasadenie. Poskytujeme poradenstvo pri uskutočňovaní prevodov majetku, napádaní platnosti závetov, pri zmluvách v oblasti rodinného práva, rozvodoch a s tým súvisiacich otázok, ako napr. rozdelenie majetku, nároky na výživné alebo úprava styku s dieťaťom.

SÚKROMNÍ KLIENTI A RODINNÉ PODNIKY

icon_privateNašim súkromným klientom poskytujeme poradenstvo pri štrukturalizácii a správe majetku. V rámci našej agendy poskytujeme poradenstvo pri zriaďovaní a činnosti súkromných nadácií, starostlivosti o rodinné podniky, úprave nástupníctva,  správe a vyporiadaní pozostalostí.

TRESTNÉ PRÁVO

icon_strafV oblasti hospodárskeho života výrazne vzrástol význam trestného práva. Popri jednotlivcoch nesú právnu zodpovednosť aj podniky (štatutárne orgány). Vzrástol počet trestných stíhaní korupčnej činnosti. Už úkony v prípravnom konaní a s tým spojená medializácia môžu viesť k drastickým hospodárskym následkom. Zastupujeme našich klientov pred správnymi orgánmi a súdmi a poskytujeme poradenstvo v rámci prebiehajúcich trestných konaní.

OBCHODNÉ A HOSPODÁRSKE PRÁVO

icon_unternehmensSúčasťou našej činnosti je poradenstvo klientom vo všetkých oblastiach obchodného a hospodárskeho práva, vrátane všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv, všeobecných dodacích a obchodných podmienok, ako aj súvislé poradenstvo v obchodnoprávnych záležitostiach.

NOVÉ MÉDIÁ A IT

icon_itPonúkame poradenstvo a právne riešenia v celej oblasti informačných technológií, od otázok  regulácie pre oblasť telekomunikácií cez outsourcingové projekty až po všetky typy IT-zmlúv, internetového a multimediálneho práva, tvorbu e-commerce riešení, ako aj mediálne právo.

VEREJNÉ PRÁVO

icon_oeffentlichesSpektrum našej poradenskej činnosti zahŕňa všetky oblasti verejného práva. Regulovaný rámec, v ktorom sa podnikatelia pohybujú, je vystavovaný neustálym zmenám. Poskytujeme poradenstvo predovšetkým v oblastiach práva životného prostredia, živnostenského práva, stavebného práva, zdravotníckeho práva, telekomunikačného práva, práva v oblasti farmaceutického priemyslu, ako aj pri poskytovaní štátnych podpôr a štátnej pomoci.
JEDNOTNÉHO KONTAKTU
> Dr. Christian Nordberg

PRÁVO HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A KARTELOVÉ PRÁVO

icon_vetriebNašim klientom poskytujeme poradenstvo pri všetkých otázkach vnútroštátneho a európskeho súťažného a kartelového práva, predovšetkým pri fúziách, predaji podnikov a úprave kooperácie akéhokoľvek druhu, akou je napr. kúpa, predaj alebo F & E kooperácie. Ponúkame riešenia pri tvorbe distribučných štruktúr, vypracúvame zmluvy o franšíze, obchodnom zastúpení a preskúmavame existujúce systémy z hľadiska ich kartelovej prípustnosti. Rovnako podporujeme presadzovanie resp. ochranu nárokov v prípade nekalej súťaže.

ZDRAVOTNÉ PRÁVO

icon_medizinPovolania v oblasti zdravotníctva sú prísne regulované, pričom vzhľadom na rozsah, štruktúru a komplexnosť zdravotného práva je pri konkrétnej aplikácii základných rámcových podmienok nevyhnutný potrebný nadhľad. Popritom sú lekári a zdravotnícky personál so vzrastajúcou tendenciou konfrontovaní so súdnymi uplatneniami nárokov na náhradu škody. Poskytujeme poradenstvo pri zakladaní, rozširovaní a predaji skupinových praxí, pri ochrane a obrane pred nárokmi na náhradu škody, ako i pri  ostatných otázkach vyplývajúcich z regulovaného odvetvia.

PRACOVNÉ PRÁVO

icon_arbeitPoskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach pracovného práva, od začiatku až po skončenie pracovného pomeru. Pýtajte sa nás: poznáme riešenia pracovnoprávnych otázok pri reštrukturalizáciách, outsourcingu, zlúčení, splynutí, premiestňovaní prevádzok, výroby a podnikov, prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, ako i pri tvorbe manažérskych zmlúv. V oblasti pracovného práva máme profesionálne skúsenosti so súdnymi procesmi.
JEDNOTNÉHO KONTAKTU
> Dr. Marcus Bachmayr-Heyda

HOSPODÁRSKE ODVETVIA

Efektívne a záujmom mandanta prispôsobené poradenstvo predpokladá znalosť ekonomickej oblasti pôsobnosti mandanta.

Našim mandantom poskytujeme poradenstvo v nasledovných odvetviach:

 • architektúra
 • automobilový priemysel
 • bankovníctvo, finančné služby
 • farmaceutický priemysel
 • informačné technológie, telekomunikácie
 • masovokomunikačné prostriedky
 • medícinska technika
 • poisťovníctvo
 • potravinársky priemysel
 • reklama a styk s verejnosťou
 • stavebníctvo a súvisiace činnosti
 • strojárstvo
 • textilný priemysel
 • trh s nehnuteľnosťami, developerská činnosť
 • výskum a vývoj
 • zdravotníctvo